Innkalling ekstraordinært årsmøte

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Feb 2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Åssiden IF

Mandag 2. mars 18:00

 

 

Saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle forslag fra hovedstyret.

 

Sak 8 – Forslag fra hovedstyret

Hovedstyret ønsker godkjenning fra ekstraordinært årsmøte til å gå til ansettelse av sportslig leder i 100% midlertidig stilling, med mulighet for fast ansettelse.


Bakgrunn:

I Åssiden IFs strategiplan er det forankret i målsettinger 2020:
«Ansette sportslig leder i 100% stilling, forutsatt økonomisk trygghet

Hovedstyret ønsker å komme i gang med prosessen raskt, og ønsker derfor ikke å vente til ordinært årsmøte i slutten av mars. Foreløpig årsregnskap for 2019 viser en sunn økonomi som kan klare en ansettelse i tråd med målsettingen i strategiplanen.

Vedtak i hovedstyret 06.02.2020 (sak 12-20):
«Hovedstyre ønsker å ansette sportslig leder i 100% stilling. Gjennomføring krever årsmøtevedtak».

 

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE 


§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)           For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.   

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

(1)           Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a)         vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte, 

b)         vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c)         skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)           Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(3)           Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)           Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.