Valgkomiteen vil snakke med DEG

Postet av Åssiden Idrettsforening den 24. Jan 2018

Nå nærmer det seg nytt årsmøte - og der skal det velges hovedstyre, husstyre og revisorer i Åssiden Idrettsforening.

På vegne av valgkomiteen bestående av Jarle Blikken, Dag Olufsen, Miduja Rasiah, og Levi Reiersrud (vara) er vi nå på utkikk etter folk som har vilje og lyst til å ta på seg et verv i Åssiden Idrettsforening.

Vi vil høre fra deg som ønsker å stille selv, og fra deg som har innspill på flinke folk.


https://azure.content.bloc.net/rssphotos/E57BEDD1DF75C54A9453107B259CE333/wp-content/uploads/2011/03/uncle-sam-we-want-you-copy.jpg?width=1024&quality=90Søknad til verv i hovedstyret/husstyret/revisor sendes til VALGKOMITEEN innen fredag 2.februar og inneholde følgende:

 • Hvem er du?
 • Stiller du selv, eller foreslår du noen andre?
 • Til hvilket verv stiller du/foreslår du personen?
 • Hvis du stiller selv, skriv et par linjer om deg selv, din motivasjon og din erfaring.
 • Foreslår du en annen, skriv hvorfor du foreslår vedkommende.
 • Kontaktinformasjon – e-post og telefonnummer
 • Er det noe annet du mener vi burde vite?

Rollebeskrivelse for hver av de ulike vervene er beskrevet under slik at dere kan se hva de ulike vervene innebærer, og hvilken kompetanse det er ønskelig å ha for det vervet du søker på/ foreslår noen for. Dersom dere har andre spørsmål så er det bare å ta kontakt med daglig leder (post@aif.no / 93417624) eller medlemmene i valgkomiteen.

 

Vi ser fram til å høre fra dere

Jarle Blikken

Leder Valgkomiteen Åssiden Idrettsforening


Rollebeskrivelse hovedstyret:

Styret i Åssiden IF består av leder, nestleder og fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Ledere for gruppestyrene fotball og håndball velges som to av de fem styremedlemmene.

På valg i 2018 er følgende verv i hovedstyret:
Styreleder (1 år)*
Nestleder (2 år)
Markedsansvarlig (2 år)
Leder for Samfunnsutvikling (1 år)
Verdiansvarlig (2 år)
Gruppeleder håndball (innstilles fra håndballens årlige møte)
Gruppeleder fotball (innstilles fra fotballens årlige møte).

* Styreleder Rune Lislelid ble i 2017 valgt for 2 år, og har varslet at han kommer til å trekke seg før årsmøtet og ønsker valg som Leder for samfunnsutvikling på årsmøtet.  

Leder:

 • Styreleder er idrettslagets ansikt utad og er den som primært representerer idrettslaget i møter og forhandlinger, både med parter innenfor idretten og med offentlige myndigheter.
 • Representere Åssiden Idrettsforening i styrer hvor Åssiden IF har eierskap eller interesser.
 • Personalansvar for daglig leder.
 • Lede og planlegge styrets arbeid, forberede og lede styremøter, oppfølging av vedtak og prosjekter og koordinere idrettslagets drift og aktivitet i nært samarbeid med daglig leder.

Nestleder:

 • Nestleder er økonomiansvarlig i Åssiden Idrettsforening og er lederes stedfortreder i aktuelle sammenhenger der styreleder selv ikke kan møte.
 • Være en del av lederteamet i daglig drift sammen med styreleder og daglig leder.

Styremedlem 1:

 • Markedsansvarlig med ansvar for oppfølging av idrettslagets markedsstrategi.

Åssiden Idrettsforening har i dag ingen markedsstrategi. Dette styremedlemmet skal lede arbeidet med å utvikle denne strategien i 2018.

Styremedlem 2:

 • Ansvarlig for avdeling for samfunnsutvikling, herunder «Aktiv på Åssia».
 • Lede samfunnsgruppa i bydelen. Representere idrettslaget i bydelsutvalg og eventuelt andre fora hvor agenda er utvikling av bydelen eller andre tema som naturlig faller inn under samfunnsutvikling.
 • Leder for idrettslagets bandygruppe og allidrett/idrettsskole.

Styremedlem 3:

 • Verdiansvarlig med ansvar for oppfølging av, implementering og utvikling av idrettslagets virksomhetsplan.
 • Ansvarlig for oppfølging av prosjekter som «Mitt valg», kapteinskolen, og Fair-Play prosjekter i gruppene.

Styremedlem 4:

 • Leder av fotballgruppa i Åssiden IF.
 • Overordnet ansvar for aktivitet, drift og økonomi i fotballgruppa i idrettslaget.
 • Sammen med fotballstyret regelmessig rapportere på både aktivitet og økonomi til daglig leder.
 • Planlegging og gjennomføring av årlig møte i fotballgruppa.

Styremedlem 5:

 • Leder av håndballgruppa i Åssiden IF.
 • Overordnet ansvar for aktivitet, drift og økonomi i håndballgruppa i idrettslaget.
 • Sammen med håndballstyret regelmessig rapportere på både aktivitet og økonomi til daglig leder.
 • Planlegging og gjennomføring av årlig møte i håndballgruppa.

Varamedlemmer:

 • Innkalles med møterett og talerett på alle styremøter.
 • Representere som fullverdig styremedlem hvis ordinært styremedlem ikke kan møte på styremøte.
 • Representere som fullverdig styremedlem i enkeltsaker hvis et ordinært styremedlem er inhabil i saken.
 • Kan tildeles konkrete arbeidsoppgaver i henhold til styrets vedtak.

Rollebeskrivelse revisorer:

 • Vurdere om årsregnskapet er i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser.
 • Vurdere om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser.
 • Vurdere styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige.
 • Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets protokoller/møtereferater.
 • Kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen,
 • Forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser.
 • Granske årsregnskapet iht. lover, organisasjonsplan og årsmøtevedtatte budsjetter, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for styret, senest på det tidspunkt lovene bestemmer, avgi sin revisjonsberetning til årsmøtet.
 • Under årsmøte fremføre revisjonsberetningen.

Husstyret:

 • Husstyret oppnevnes av årsmøtet og består av leder og to medlemmer.
 • Et medlem i husstyret innstilles fra eldres avdeling.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.