Årsmøte 2024

Oppdatert 22.03.2024


Årsmøtet ble avholdt 21. mars 2024 kl. 18:00 på Åssiden klubbhus. 


Protokoll fra årsmøtet kan leses ved å trykke her!


Innkalling som ble sendt ut med sakspapirer: 


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2024 til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.


Årsmøtepapirer publiseres senest 14. mars 2024. 


Årsmøtets oppgaver: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne Forretningsorden (trykk her for å lese)
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten        
 8. Behandle hovedstyrets Årsberetning 2023 (trykk her for å lese)
  8-1 Årsregnskap Berskaughallen (trykk her for å lese)
  8-2 Årsberetning Eldres 2023 (trykk her for å lese)
  8-3 Årsberetning Håndball 2023 (trykk her for å lese)
  8-4 Årsberetning Fotball 2023 (trykk her for å lese)
 9. Behandle 
  1. Årsregnskap Åssiden IF 2023 (trykk her for å lese)
  2. styrets økonomiske beretning
  3. Kontrollutvalgets beretning (trykk her for å lese) (var ikke klart i henhold til fristen. Publisert 21. mars)
  4. Uavhengig revisors beretning (trykk her for å lese)(var ikke klart i henhold til fristen. Publisert 19. mars)
 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
  10-1 Fastsette styrehonorar (trykk her for å lese)
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettsforeningens budsjett (trykk her for å lese)
 13. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan (trykk her for å lese)
 14. Valg (trykk her for å lese)
  . Styre med leder, nestleder og minst ett styremedlem[mer] og varamedlem[mer]
  - Kontrollutvalg med leder og minst ett medlem[mer] og varamedlem[mer]
  - Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  - Valgkomité med leder, og minst ett medlem[mer] og minst ett varamedlem[mer]
  - Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 


15. Valg av engasjert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

  

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21