Årsmøte 2023 Åssiden IF


Årsmøtet avholdes 30. mars 2023 kl. 18:00 på Åssiden klubbhus. 


Protokoll årsmøte 2023: 

Signert årsmøteprotokoll.pdf


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne Forretningsorden (trykk her for å lese)
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Årsberetning 2022 (trykk her for å lese)
  8.1 Årsregnskap Berskaughallen 2022
  8.2 Årsberetning Eldres 2022
  8.3 Årsberetning håndball 2022
  8.4 Årsberetning fotball 2022
  8.5 Årsberetning esport 2022
 9. Behandle 
  1. Årsregnskap 2022
  2. styrets økonomiske beretning
  3. Kontrollkomiteens beretning 2022
  4. Uavhengig revisors beretning
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 
  1. Fastsette styrehonorar
  2. Fotballfritidsordning i ÅIF
   1. Styrets innstilling til forslag om FFO i ÅIF
   2. Vedlegg Innstilling fra FFO-utvalg
   3. Vedlegg FFO budsjett
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta Budsjett 2023 (trykk her for å lese)
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (trykk her for å lese)
 14. Valg (trykk her for å lese)
  1. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
  2. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]]
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 


For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema. 


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.