ÅSSIAFONDET

 

Formål 

Åssiafondet er et solidaritetsfond med formål  om å hjelpe barn og ungdom som trenger økonomisk støtte for å delta i Åssiden Idrettsforenings aktiviteter på lik linje med andre. 

 

Bakgrunn 

Åssiden IF ønsker at økonomien ikke skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter. Sammen med næringsliv, Drammen Idrettsråd og stiftelser har klubben fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp Åssiafondet. 

Fondets midler skal være med å dekke følgende i prioritert rekkefølge: 

 1. Medlems- og aktivitetskontingent 
 2. Klær og utstyr for å spille fotball/håndball
 3. Egenandeler på håndball-/fotballskoler og cuper/turneringer i sportsplan. 
 4. 5% av administrasjonskoordinators lønn inkl. sosiale kostnader dersom det ikke går utover fondets evne til å støtte tiltakene nevnt over.

 

Statutter og retningslinjer 

 1. Innskudd/Uttak
  1. Midler som kommer inn til fondet gjennom stiftelser, legater og tilskudd fra næringslivet og private settes av på egen konto i Åssiden IF og benyttes kun til fondets formål 
  2. Bidragsyterne profileres på Åssiafondets hjemmeside 
  3. Fondet kan dekke en %-andel av opprinnelig kostnad for bidragsmottaker, men dette tilpasses etter behov. Minimumsbetaling er 50kr for medlemskontingent og 100kr for aktivitetskontingent.
  4. Det føres løpende oversikt over fondets midler, både innskudd og uttak 
  5. Det skal rapporteres til styret i Åssiden IF i en årsrapport ved utgang av regnskapsåret. 

 

 1. Bidragsmottakere 
  1. Potensielle bidragsmottakere tar enten kontakt selv, formidles gjennom årgangens støtteapparat eller "oppdages" gjennom oppfølging av utestående treningsavgifter.
  2. Bidrag fra fondet forutsetter at søkerne deltar på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.

 

 1. Saksbehandling  
  1. Søknadene behandles konfidensielt av administrasjonen i Åssiden IF, og det blir ikke informert til trenere, lagledere eller andre om at familien har søkt støtte.
  2. Styret delegerer til daglig leder å utpeke en i administrasjonen som ansvarlig for fondet.
  3. Saksbehandling og tildelinger skjer fortløpende.
  4. Søknadene skal inneholde: 
   1. Fullt navn for spiller det gjelder
   2. Telefon og epost til foreldre/søker
   3. Hvilken idrett og hvilket lag spilleren tilhører
   4. Hva det søkes om støtte til (medlemskontingent, aktivitetskontingent, fotballskole, håndballskole, egenandel, etc.) og hva kostnaden på dette er.
   5. Ønsket bidrag (kr/%) fra Åssiafondet
   6. Spesifikk informasjon om søkernes familiesituasjon og hvorfor det søkes om støtte.
  5. Ansvarlig for fondet kan gjennomføre møte med søkerne før evt. tildeling.
  6. Tildelinger besluttes av ansvarlig for fondet og daglig leder i fellesskap.
  7. Dersom ansvarlig for fondet eller daglig leder er å anse som inhabile i en sak, skal et utnevnt hovedstyremedlem delta i beslutning om tildeling (blir involvert etter habilitet i følgende rekkefølge: samfunnsansvarlig, nestleder og leder)
  8. Oppsummering av beslutningsgrunnlaget og -kriterier med underskrifter arkiveres i egen saksprotokoll sammen med søknad og evt. annen informasjon.
  9. I enkelttilfeller der familie og foresatte er veldig vanskelige å få tak i, skal barnets beste gå foran, slik at saksbehandlingsprosessen settes til side og støtte tildeles

 

 1. Tilskudd, regnskap og arkivering 
  1. Dekning av kontingent 
   1. Medlemmets faktura for kontingent (hele eller deler) betales av Åssiden IF fra bankkonto for Åssiafondet.
   2. Medlemmet vil dermed få godskrevet betalt medlemskort i Spond.
   3. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen.
  2. Dekning av klær og utstyr 
   1. Åssiden IF kartlegger behov for klær/utstyr i samtale med bidragsmottaker. 
   2. Åssiden IF henter ut utstyr i henhold til behov.
   3. Eventuell faktura betales fra klubbens driftskonto, og blir senere internoverført fra bankkonto for Åssiafondet.
   4. Kopi av utskrift av betaling og faktura legges i saksprotokollen 
  3. Dekning av deltakelse på fotball –og håndballskoler
   1. Medlemmets faktura for ovennevnte (hele eller deler) betales av Åssiden IF fra bankkonto for Åssiafondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen   
  4. Dekning av deltakelse på lagets cuper/turneringer
   1. Pengene utbetales til lagets lagskasse i tråd med oppgitte lagskostnader for den enkelte og søknadens tildeling fra bankkonto for Åssiafondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og dokumentasjon for beløp arkiveres i saksprotokollen   

 

 

Revidert
Drammen, 07.03.2023
Hovedstyret i Åssiden IF


STØTTESPILLERE TIL FONDET