Årsmøte 2022 Åssiden IF


Årsmøtet avholdes 8. mars 2022 kl. 18:00 på Åssiden klubbhus. 


Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne Forretningsorden (Trykk her for foreslått forretningsorden)
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle idrettsforeningens Årsberetning 2021 (Trykk her for å lese)
  1. Regnskap 2021 Berskaughallen AS
  2. Årsberetning Eldres 2020 og 2021
  3. Årsberetning Håndball 2021
  4. Årsberetning Fotball 2021
 9. Behandle 
  1. Årsregnskap 2021 (Trykk her for å lese)
  2. styrets økonomiske beretning
  3. Kontrollutvalgets beretning 2021 (Trykk her for å lese)
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Fastsette styrehonorar (Trykk her for å lese)
  2. Fotballfritidsordning (Trykk her for å lese)
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta Budsjett 2022 (Trykk her for å lese)
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Valg (Trykk her for å lese):
  1. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
  2. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]]
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema 2022. 


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.