Oppdatert 01.06.2021


Sportsplanens hensikt

Sportsplanen er et strategisk dokument som er et svært viktig styringsredskap for aktiviteten i Åssiden IF sine grupper, og omfatter alt fra barnefotball/håndball og hele veien til seniorfotballen/håndball. Planen er ment å være et levende verktøy, hovedsakelig for trenere. Vi vil også tro planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig.

Sportsplanen revideres etter hver sesong.

Åssiden skal etterstrebe og legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle seg optimalt og spille ut fra sitt ferdighetsnivå, samt lykkes med å oppnå sportslige resultater som beskrevet nedenfor. SU oppfordrer det enkelte lag til å sette egne sportslige og sosiale mål basert på føringer fra Sportsplanen.

De sportslige målene som settes har konsekvenser både for virkemidler som skal tas i bruk og ikke minst ressurser/økonomiske forhold knyttet til bruk av disse virkemidlene. Dette beskrives ikke nærmere i Sportsplan, men er en viktig del av klubbens operative planverk.

Sportsplanen revideres kontinuerlig, men med en hovedrevisjon før hver sesong. Gjeldende revisjon er alltid den som er tilgjengelig på Åssiden IF sine hjemmesider.


Hovedversjoner godkjennes av sitt gruppestyre. 


Sportsplan Åssiden Fotball 2022-2024


Sportsplan Åssiden Håndball