Klubben med hjerte for alle på Åssia

 

 

 

 

Strategiplan
 Åssiden Idrettsforening

2019-2022


STRATEGIPLAN ÅSSIDEN IF 2019-2022

Dette dokumentet inneholder strategiplan og handlingsplan for Åssiden IF i perioden 2019 – 2022.

Strategien omfatter hele idrettslagets organisasjon og aktivitet. Innholdet i dokumentet er medlemmenes forventninger og bestilling til klubbes valgte ledelse. Hovedstyret og gruppestyrenes viktigste oppgave er å jobbe for de strategiske målene, og iverksette de definerte tiltakene/virkemidlene.

 

Alle i klubben skal kunne forvente av hverandre at vi jobber sammen for å nå målene.

 

Strategi 2019 - 2022

Virksomhetside, visjon og verdier og innsatsområder med tilhørende strategiske mål er å anse som klubbens strategiske retning for årene 2019 – 2022. Målgrupper med prioritering er også ment som langsiktig og gjeldende for hele perioden.

 

Handlingsplan 2019

Konkrete tiltak/virkemidler for hvert innsatsområde (side 5-9) er å anse som klubbens handlingsplan for 2019.

 

Kortsiktige og langsiktige målsettinger

Målene satt for 2019 og 2020 er satt for å måle effekt av tiltak/virkemidler i handlingsplanen, og for å sikre fremdrift i retning av langsiktige strategiske mål.

Målene for 2021 og 2022 er å anse som overordnede langsiktige måleparameter (KPI).

 

Vi skal (virksomhetside)
 
Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.

 

Aktivitet er vårt produkt (sosial og sportslig utvikling er målet)
 Forutsetningen er at aktiviteten leveres i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.

 

Slik at (visjon)
 
Vi er «klubben med hjerte for alle på Åssia»

 

Åssiden IF gir bydelen Åssia sjel og identitet.

Åssiden IF er Åssia, Åssia er Åssiden IF

 

Gjennom å jobbe med innsatsområder (strategiske mål)

ØKONOMI                             SAMFUNNSANSVAR         SPORT                                    ANLEGG

Strategisk mål:

Økonomi til å ha det gøy:)

Strategisk mål:

Skape en trygg og aktiv bydel.

Strategisk mål:

Utvikle sosiale og sportslige ferdigheter.

Strategisk mål:

Gode, moderne og miljøvennlige arenaer.

 

For (hvem er vi til for)           Hvilke arenaer jobber vi på?             Bygget på (verdier)
 
Alle på Åssia!                             Der vi er tilstede                                    samhold - trygghet – engasjement

 

På banen og i garderoben – på stadion – i hallen og på klubbhuset – på arrangement
 I skolegården – på butikken – i elveparken – på Tverken

 

  

 

 

  

MÅLGRUPPER I PRIORITERT REKKEFØLGE

Prioritet 1: Frivillige

Med frivillige mener vi alle som bidrar på sin fritid for å gjøre Åssiden til en bedre klubb.

Dette er tillitsvalgte, trenere og andre frivillige som bidrar til drift og arrangement.

Styremedlemmer/medlemmer i utvalg/trenere/lagledere/dugnadsansvarlige/kioskvakter

 

Åssiden IF skal i perioden styrke frivilligheten i klubben.

 • Som frivillig skal du oppleve samhold i klubben på tvers av roller og idretter.
 • Som frivillig skal du oppleve trygghet gjennom å mestre sin rolle som frivillig.
 • Som frivillig skal du oppleve engasjement gjennom at det du gjør gir mening og betyr noe for andre.

 

Når vi lykkes, er det morsomt å være frivillig og de frivillige bruker tiden sin der de har kompetanse og på det de synes er gøy.

 


 

Prioritet 2: Nettverk og samarbeidspartnere

Med nettverk og samarbeidspartnere mener vi alle organisasjoner og personer som ikke har en direkte rolle i klubben, men som gjennom sitt samarbeid bidrar til å nå klubbens strategiske mål.

Det offentlige/næringslivet/andre idrettslag/overordnede organisasjonsledd/andre frivillige og ideelle organisasjoner

 

Åssiden IF skal satse på å bygge et stort nettverk av samarbeidspartnere i det private og det offentlige.

 • Nettverket skal oppleve samhold gjennom å være med på noe som er større enn seg selv.
 • Nettverket skal oppleve trygghet i at klubben følger opp avtaler og er til å stole på.
 • Nettverket skal oppleve engasjement i å erfare synergi av bred samhandling.

 

Når vi lykkes med dette har klubben et solid omdømme, noe som igjen er grunnlaget for et solid økonomisk fundament.

 

 Prioritet 3: Utøvere

Med utøvere mener vi alle aktive medlemmer i Åssiden IF som driver idrettsaktivitet.

Spillere og dommere

 

Åssiden IF skal gi et godt tilbud og utvikle gode miljøer for sosial og sportslig utvikling i klubbens idretter.

 • Utøvere skal oppleve samhold gjennom klubbidentitet, og å ha venner på laget.
 • Utøvere skal oppleve et godt sportslig tilbud i et trygt miljø, til en pris som ikke ekskluderer noen barn i bydelen.
 • Utøvere skal oppleve engasjement gjennom å tilhøre et godt lagsmiljø og ha eierskap til egen utvikling.

 

 Når vi lykkes med dette har vi plass til alle, og det er mulig å bli god i Åssiden IF.

  

 

ØKONOMI

Åssiden Idrettsforening skal være en klubb hvor vi har råd til å ha det gøy.

 

For å ha økonomi til å ha det gøy skal vi:

 • prioritere å bruke penger på aktivitet, eller ting som skaper aktivitet.
 • bruke penger på å anerkjenne de frivillige og å lade ildsjeler.
 • ha et bevisst forhold til hvor penger kommer fra, og hva vi bruker penger på.

 

Tiltak og virkemidler 2019:

 • Etablere økonomiutvalg.
 • Se på mulighetene for å generere større omsetning (og overskudd) på alle klubbens arrangement.
 • Gjennomføre gode budsjettprosesser på høsten hvor flest mulig får være med å påvirke prioriteringer innenfor egen aktivitet.
 • Følge opp regnskap og prognoser tett gjennom året, slik at vi kan iverksette tiltak så tidlig som mulig ved avvik.
 • Legge frem årsregnskap på en lettlest grafisk måte som tydelig viser pengeflyten i klubben.
 • Etablere årshjul for dugnader for hele klubben, sammen med de dugnadsansvarlige i lagene.
 • Etablere en markedsstrategi for hele klubben.

  

SAMFUNNSANSVAR

Åssiden Idrettsforening skal skape en trygg og aktiv bydel.

 

For å skape en trygg og aktiv bydel skal vi:

 • Stimulere til et bredt aktivitetstilbud i hele bydelen.
 • Bruke samarbeidet med skolene og andre aktører i bydelen aktivt for å skape trygge arenaer.

 

Tiltak og virkemidler 2019:

 • Videreutvikle prosjektene under «Aktiv på Åssia» og «sammen om et varmere Åssia».
 • Ta en tydelig rolle i det nye landskapet med Åssiden som bydel, kommunedelen Solberg-Åssiden, (Nye) Drammen kommune og Viken Fylke.
 • Videreutvikle og formidle klubbens verdisett slik at det er kjent og leves i hele klubben.
 • Etablere kapteinskolen og gjennomføre oppstart på første kullet.
 • Utvikle lokale rollemodeller som fungerer som gode forbilder som er godt synlige i bydelen.
 • Jobbe for å få fullfinansiert stillingen som aktivitets- og samfunnsutvikler.
 • Videreutvikle og gjennomføre Åssiadagen som en bydelsfest vår og høst.
 • Etablere faste møteplasser for frivillige organisasjoner i bydelen, og i kommunedelen.
 • Utrede muligheten for å starte et etter-skoletilbud for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.
 • Utrede grønn mobilitet.

 

 

 

 

 

SPORT

Åssiden Idrettsforening skal utvikle sosiale og sportslige ferdigheter i et miljø hvor alle i bydelen føler seg hjemme.

 

For å utvikle sosiale og sportslige ferdigheter skal vi:

 • ha et idrettstilbud til alle som vil være med.
 • tilrettelegge for at det skal være mulig å bli så god hver spiller kan og vil.
 • ha engasjerte og kompetente trenere.

 

Tiltak og virkemidler 2019:

 • Implementere verktøy fra MittValg på møter med spillere og foreldre.
 • Implementere Rubic som medlemssystem og LagetMitt som primærkanal for intern kommunikasjon.
 • Definere en blåhvit Åssiaidentitet på og utenfor banen.
 • Prioritere å jobbe med klubbutviklingsprosesser som gir langsiktig effekt.
 • Jobbe for å styrke administrativ og operativ støtte til de sportslige utvalgene.
 • Videreutvikle allidretten til å bli en naturlig rekrutteringsarena til våre idretter.

 

ANLEGG

Gode, moderne og miljøvennlige arenaer.

 

For å ha gode, moderne og miljøvennlige arenaer skal vi:

 • ha nok anlegg til kamp, trening og sosiale arrangement, sommer og vinter.
 • spenstige planer for fremtidens anlegg i bydelen, med realistiske fremdriftsplaner for realisering.
 • fysiske møteplasser med definert innhold for alle målgrupper.


Tiltak og virkemidler 2019:

 • Ta plass i prosesser for å sikre etablering og utvikling av kommunale anlegg i bydelen.
 • Gjennomføre behovsanalyse for idrettsanlegg i bydelen for å dekke våre fremtidige idrettsbehov.
 • Definere fremtidens klubbhus som en naturlig møteplass for våre medlemmer.
 • Jobbe for å sikre klubben best mulige rammebetingelser (bruk og drift) i fotballhallen som bygges på Åssiden.

 


MÅLSETTNINGER (2019-2022)

 

2019

Ferdigstille klubbhåndbok med tydelige rammer for hvordan klubben drives.

Ferdigstille sportsplan i begge idretter med tydelige rammer for hvordan idrettsaktiviteten i klubben drives basert på klubbens verdier og parameterne rekruttere – beholde – utvikle.

Arrangere egen cup i barnefotball som skaper mye aktivitet og genererer godt overskudd til klubben.

Arrangere egen cup i barnehåndball som på sikt skal skape mye aktivitet og generere godt overskudd til klubben.

Alle lag i barneidretten deltar gratis på de cuper som klubben har avtale med.

Alle lag deltar på egen cup.

                

2020

Ansette sportslig leder i 100% stilling, forutsatt økonomisk trygghet.

A-lag herrer fotball i Norsk Tipping Ligaen, forutsatt økonomisk trygghet.

Starte opp blåhvitt som et egenandelfinansiert ekstratilbud for spillere (11-16 år?) som ønsker mer fokus på utvikling og oppfølging.

Fotballgruppa sertifiseres NFF kvalitetsklubb Nivå 1

Samlede sponsorinntekter på over 1.000.000,-

Arrangere egen cup i ungdomsfotball (i tillegg til Drammen Cup) som på sikt genererer godt overskudd til klubben.

Medlems- og aktivitetskontingenter og inntekter fra klubbens dugnader dekker alle planlagte aktiviteter i lagene gjennom hele sesongen.

Alle våre lag i ungdomsidretten (13+) deltar gratis på en overnattingscup i Norge hvert år.

 

2021

Minimum 40 % kvinner i styrer og utvalg

Ferdigstille fremdriftsplan for NFF Kvalitetsklubb Nivå 2

Våre eldste lag i ungdomsidretten (15+) deltar på en cup i utlandet hvert år.

 

2022

Aktivitetstilbud fotball og håndball, begge kjønn, 7 år til senior.

Medlemstallet i klubben skal være 20% av innbyggertallet i bydelen.