Årsmøte 2019 Åssiden Idrettsforening

Årsmøte i Åssiden Idrettsforening ble gjennomført på klubbhuset 27. mars.

årsmøte


Agenda og saksdokumenter årsmøte 2019:

190327 Signert årsmøteprotokoll 2019.pdf

1 Godkjenne de stemmeberettigede

44 stemmeberettigede, 4 observatører

2 Godkjenne innkallingen, sakslisten og foretningsorden

Godkjent

3 Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Trine Thielemann dirigent
Sverre Arneberg Fredriksen, referent
Rolf Haugen og Camilla Hagan signerer protokollen

4 Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

190327 Signert årsmøtegodkjent årsberetning 2018.pdf

Vedlegg:
4.1 Regnskap Sportskafeen AS 2018.pdf

4.2 Årsberetning håndball 2018.pdf

4.3 Årsberetning fotball 2018.pdf

4.3.2 Protokoll årlig møte fotball 2019.pdf

4.4 Årsmøte eldres avdeling 2019.pdf

4.5 Husstyrets beretning 2018.pdf

4.6 Årsregnskap 2018.pdf

4.7 revisors beretning.pdf (25.03.2019)


5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Se 4.6 og 4.7

190327 Signert årsmøtegodkjent årsregnskap 2018.pdf

190324 Signert revisorberetning 2018.pdf

6 Behandle forslag og saker

6.1 eldres avdeling.pdf

Vedtak: "Eldres avdeling etableres som en egen juridisk og økonomisk enhet slik at Eldres avdeling får disposisjonsretten til sin egen bankkonto."

6.2 medlemskontingent.pdf

Vedtak: "Styret nedsetter en arbeidsgruppe som følger opp forslaget om redusert melemskontingent og et fordelskort knyttet til medlemskap."

6.3 Styrehonorar.pdf

Enstemmig vedtatt

6.4 Strategiplan

190327 Årsmøtevedtatt strategiplan.pdf

6.5 Lov for Åssiden Idrettsforening

190327 Årsmøtegodkjent Lovnorm Åssiden IF.pdf

6.5 Godkjenning fra BIK.pdf (25.03.19)


7 Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.

7.1 medlems og aktivitetskontingent.pdf

Enstemmig vedtatt

8 Vedta idrettslagets budsjett

8 budsjett 2019.pdf

Enstemmig vedtatt

9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

190327 Årsmøtegodkjent organisasjonsplan.pdf


10 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

10. engasjere revisor.pdf

Enstemmig vedtatt


11 valg

Leder: Espen Erikssøn, 2 år
Nestleder: Dag Olufsen (ikke på valg)

Styremedlemmer:
Kjell Hausmann, 1 år
Lillann Fanuelsen (ikke på valg)
Knut Arvid Syvertsen, 2 år
Laila Myrholm, 1 år
Pål Landt Ourdahl, 2 år

Vara: Madeleine Løwe Olsen og Nina Tuveng, begge 1 år


Godkjenning av gruppestyre fotball

Leder: Laila Myrholm 1 år
Nestleder: Trond Andre Tostrup, 2 år

Gruppestyremedlemmer:
Robert Gebuhr, 2 år
Helen Kvalheim, 1 år
Stig Myrholm, 2 år
Ole Eek, 1 år
Cato Brekke, 2 år
Ida Brekke, 1 år

Vara: Andres Røren, 1 år


Godkjenning av gruppestyre Håndball

Leder: Pål Landt Ourdahl, 2 år
Nestleder: Helge Andre Jensen, 1 år

Gruppestyremedlemmer:
Geir Bye Gundersen, 2 år
Rolf Erik Opsahl, 1 år
Alisa Daic, 2 år

Vara: Nexhat Rahimi, 1 år


Kontrollkomite: Thor Morten Jacobsen og Vidar Skai, 1 år

Valgkomite: Jørn Thorstensen (leder), Rune Lislelid, Victoria Fevik og Lene Bjørsom (vara), alle 1 år

11 valg dispensasjon innvilget (25.03.2019).pdf