KONTINGENTRUTINER ÅSSIDEN IDRETTSFORENING

Vedtatt av hovedstyret 15.mars 2022
Revidert av administrasjon 09.03.2023


Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av klubbens medlemmer på årsmøte/ekstraordinært årsmøte.
500,- medlemskontingent
700,- familiekontingent*
200,- Pensjonistkontingent**
  

* Familiekontingent er en rabattordning som gir mulighet til å melde inn inntil 7 medlemmer i samme familie. Familie er definert som nære familiemedlemmer. Unntak gjøres for barn som fortsatt bor hjemme i familier hvor foreldrene har forskjellig adresse. Familier er selv ansvarlig for å melde inn hvorvidt de ønsker å stå under familiekontingentløsning, ellers må det forventes at man blir fakturert enkeltmedlemskap.

** Pensjonistkontingent gjelder fra det året man fyller 67.

 

Medlemskontingent faktureres fra klubbens administrasjon en gang per år fra klubbens medlemssystem Spond Club. Felles utsendelse skjer vanligvis i februar, og nye medlemmer faktureres deretter fortløpende. Medlemskontingent er fast og må betales fullt for inneværende år uavhengig av om man melder seg inn i januar eller desember. 

Uken etter forfall purres alle utbetalte fakturaer via klubbens medlemssystem.

Betalt medlemskontingent er gyldig til og med forfall på medlemskontingent påfølgende år.

 

Spillere som ikke har betalt medlemskontingent kan ikke trene, eller spille kamper med klubbens lag etter forfall.

 

Alle aktive spillere, dommere, trenere og tillitsvalgte må være medlem i klubben, og skal betale medlemskontingent. Dette gjelder ikke æresmedlemmer.

Det gjøres kun unntak fra dette i de tilfeller hvor det innvilges fritak fra kontingent av familieøkonomiske årsaker i barne-/ungdomsidrett til og med ungdomsskolealder gjennom klubbens interne rutiner for fritak.

 

Innmelding/medlemskontingenter nye spillere

Nye spillere som er medlem i annen klubb skal ikke trene med klubben før sportslig leder i gruppa har informert/vært i dialog med tidligere klubb.
Etter godkjenning av prøvetrening fra tidligere klubb kan spilleren trene inntil 3 uker med laget før innmelding i Åssiden IF her; Bli medlem (aif.no)
Nye spillere i barne- og ungdomsfotball som ikke er medlem i annen klubb kan trene inntil 3 uker med laget før innmelding her; Bli medlem (aif.no) 

Faktura på medlemskontingent sendes ut fra klubbens administrasjon fortløpende etter innmelding, og spilleren er spilleklar fra klubbens side så fort medlemskontingent (og eventuelt aktivitetskontingent) er betalt. (Egne lisensordninger for håndball og fotball må også være i orden for å bli spilleklar). 

Medlemskontingent er fast og må betales fullt for inneværende år uavhengig av om man melder seg inn i januar eller desember. 


Aktivitetskontingent

Aktive spillere i Åssiden IF skal betale aktivitetskontingent.

Aktivitetskontingent fastsettes for hvert årskull av gruppestyrene etter rammer gitt av årsmøtet i klubbens organisasjonsplan.

Aktivitetskontingenten faktureres fra klubbens administrasjon med betalingsfrist 14 dager etter fakturering. Faktura sendes ut via klubbens medlemssystem. Gruppene faktureres normalt sett til følgende tidspunkt: Fotball (februar), Håndball (september), Esport (februar og september).

Uken etter forfall purres alle utbetalte fakturaer via klubbens medlemssystem, samtidig som alle trenere/lagledere blir informert om hvilke spillere i eget lag som ikke har betalt.

Spillere som ikke har betalt aktivitetskontingent, eller har gjort avtale med klubben (kontingentansvarlig) i løpet av 2 uker etter forfall, skal ikke trene eller spille kamper etter aktivitetskontingentens 2 ukers forfall. OBS! Dette gjelder for spillere i ungdomsidretten og opp. For spillere i barneidretten gir vi ikke full trening -og spillestans, men det vises skjønn.

Nye spillere faktureres aktivitetskontingent ved innmelding.

Reduksjon eller fritak fra aktivitetskontingent kan gis etter klubbens retningslinjer.

 

Fritak/reduksjon av aktivitetskontingent

Oppdeling/avdrag

Utøvere som ønsker å dele opp aktivitetskontingenten i månedlige avdrag kan kontakte kontingentansvarlig Ingrid Rørlien (ingrid@aif.no) og gjøre avtale om dette.

Vi ønsker færrest mulig avdrag (helst kun 2 eller 4), men løser dette i hvert enkelt tilfelle. Spond vil i løpet av våren 2023 tilby løsning for delbetaling i app.

 

1. Reduksjon av aktivitetskontingent

1.1 Utøvere som spiller både håndball og fotball skal ha 30% reduksjon på aktivitetskontingent.

1.2 Familier med flere enn to (2) aktive spillere betaler kun for de to eldste utøverne. Dette må familien informere om ved å sende mail til ingrid@aif.no 

1.3 Utøvere som starter opp med en av klubbens idretter etter halvspilt sesong, skal ha 50% reduksjon på aktivitetskontingent. Nye kull med 6åringer i fotballgruppa betaler kun 50% aktivitetskontingent første høsten.

1.4 Utøvere som slutter med en av klubbens idretter grunnet flytting før halvspilt sesong som kan dokumentere at dette er grunnet skole/førstegangstjeneste o.l. får refundert 50% av aktivitetskontingenten. Refusjonen kan gis som en reduksjon hvis spiller melder fra om dette før kontingenten skal betales.

 

* 1.4 gjelder ikke for spillere som bytter klubb eller slutter uten at dette er begrunnet med flytting på grunn av skolegang/førstegangstjeneste o.l.

 

2. Kontingentfritak for verv og roller.

Alle som kvalifiserer til fritak av punkter nedenfor må ha signert frivillighetskontrakter:

2.1 Medlemmer av hovedstyret har fritak fra alle aktivitetskontingenter for alle egne barn.

2.2 Medlemmer av gruppestyrer har fritak fra alle aktivitetskontingenter i egen gruppe.

2.3-a Lagleder og hovedtrener har fritak fra kontingent for eget barn i eget lag

2.3-b Er det ytterligere, oppad begrenset til 2 assistenttrenere, som skal få fritak på et årskull/kjønn grunnet verv/rolle rundt lag skal dette søkes om til post@aif.no.  

2.4-a Andre trenere, tillitsvalgte og frivillige med verv kan få fritak fra aktivitetskontingent for egne barn etter skriftlig avtale godkjent av gruppestyret.

2.4-b Trenere, tillitsvalgte og frivillige med verv kan få fritak fra aktivitetskontingent for seg selv etter skriftlig avtale godkjent av gruppestyret.

2.5 Autoriserte dommere (fra kretsdommer fotball / dommer 1 håndball) kan få kontingentfritak for seg selv, og/eller egne barn i klubben. Dette skal avtales skriftlig.

 

3. Kontingentfritak økonomi eller annen avtale

Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben innvilger fritak. Vår erfaring er at mange av de som ikke betaler har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger.

Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten - opplever du/dere utfordringer med betaling eller er i en vanskelig økonomisk situasjon? Vi hjelper deg/dere gjerne med å finne beste løsning for dere. Via Åssiafondet kan du/dere søke økonomisk støtte til klubbaktivitet.  

Ta kontakt med vår kontingentansvarlig Ingrid (ingrid@aif.no) for å finne en løsning. Beskriv hvem betalingen gjelder for, hva/hvilken betaling det søkes hjelp om og kort hva som er utfordringen.* 

  • Dersom du skulle trenge en nøytral, ekstern person å snakke med kan du/dere kontakte ALLEMED-koordinator hos Frelsesarmeen, Iselin. (iselin.heggestad@frelsesrmeen.no, tlf: 408 00 574)  

* Dette avsnittet skal stå på faktura som sendes ut.

Alle søknader om fritak sendes ingrid@aif.no, og blir behandlet konfidensielt. Søknader som behandles under 3.1 behandles og godkjennes i samarbeid med den aktuelle skole.

 

3.1 Utøvere som går på Åssiden, Aronsløkka eller Kjøsterud skole som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak.

3.2 Ungdommer (under 20 år) som er over ungdomsskolealder og som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.3 Voksne (over 20 år) som har lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.4 Andre utøvere med lav betalingsevne kan i spesielle tilfeller innvilges kontingentfritak.

3.5 Alle utøvere som ønsker å jobbe inn aktivitetskontingenten i stedet for å betale kan kontakte kontingentansvarlig (ingrid@aif.no) og avtale et møte. Alle slike avtaler skal være skriftlig.


4. Rutiner ved purring på medlem -og aktivitetskontingent 

4.1 En uke etter forfall vil trener/lagleder bli informert om å sende ut en hyggelig påminnelse i Spond-gruppen til laget om at forfall var for 1 uke siden.

I tillegg skal trener/lagleder bli informert om hvilke spillere det gjelder i deres lag, samt informere administrasjon om evt spillere som de vet trenger hjelp.

4.2 Samtidig vil administrasjon sende melding til de spillerne som ikke har betalt.

4.3 Spillere/medlem som ikke har betalt kontingent, eller tatt kontakt med klubb for ordning/hjelp, innen 2 uke etter forfall kan ikke delta i klubbaktivitet som trening og kamper.  

 

* Her viser vi skjønn for spillere under 12 år - dersom barnet kommer på trening etter å ha fått forbud ber vi trener/lagleder melde fra til klubben og vi tar dette videre.  
 * For spillere over 12 år vil det bli satt inn umiddelbar virkning etter 2 uke etter forfall.   

4.4 Når purret kontingent er registrert innbetalt kan medlem komme tilbake i normal aktivitet/trening.  

4.5 Ved hjelp til betaling av kontingent og/eller ønske om delbetaling send mail til ingrid@aif.no. Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingent gjennom støtteordninger eller delbetaling før klubben innvilger fritak.