Retningslinjer for hospitering i håndballgruppa

Vedtatt av Sportslig utvalg, håndball 15.10.19.


Alle spillere skal tilhøre egen aldersklasse, men en god måte å inspirere og utvikle spillere på er gjennom hospitering i eldre årsklasser. Dette skal foregå etter avtale mellom trenerne på de enkelte lag. Alle hospiteringsavtaler skal godkjennes av Sportslig utvalg. I Åssiden IF Håndball skal hospitering skje etter følgende retningslinjer:

• Hospitering er frivillig og den enkelte spiller kan når som helst avslutte hospiteringen hvis han eller hun ikke er komfortabel med ordningen.

• Det er primært treneren på det yngste laget som etter samråd med spiller(e) og foreldre/foresatte tar initiativ mot det eldre laget.

• Henvendelser om hospitering skal kun gå gjennom trenerne.

• Det skal primært legges opp til at flere spillere kan rullere i ordningen.

• Ved samtidskonflikter skal eget lag prioriteres, og spillerne skal følge eget lags treninger og kamper i hospiteringsperioden.

• Det er trenere for begge lag sitt ansvar å sørge for at totalbelastningen for den enkelte spiller ikke blir for stor.

• Ved hospitering i kamp skal det i minst mulig grad gå ut over spilletid for mottagende lags egne spillere.

• Hospiteringsavtalene skal være tidsbegrenset, og skal evalueres sammen med Sportslig utvalg.  


Når det er avtalt en hospiteringsordning skal spillere og foreldre/foresatte på begge lag informeres om ordningen og hensikten med den. De lagene som har benyttet seg av hospitering skal etter hver sesong lage en kort skriftlig evaluering som sendes SU v/Sportslig leder.


• Det er ønskelig at trener fra avgivende lag er tilstede på treningene til mottagende lag i den grad det er mulig.

• Permanent overføring av spiller(e) til eldre årsklasser bør ikke skje. Tillates kun i helt spesielle sportslige eller sosiale grunner. Besluttes endelig av Sportslig leder i samråd med SU og håndballstyret.

Powered by: Bloc